Strategi

Kommunikationsutmaning eller verklighetsproblem?

En tydlig strategi föder framgång – Keep it simple!

I en värld där utbudet är större än efterfrågan är det en konstant utmaning att motsvara marknadens behov och förväntningar. Den ständiga tillgängligheten kräver nya färdigheter och en förmåga av att ständigt utvecklas. För att förbli konkurrenskraftig och relevant krävs både att man har full kontroll på sin verksamhet och en bild av hur man ska transformeras för att klara av morgondagens sätt att göra affärer.

Grunden i strategiarbetet består av att identifiera och förstå sin egen verksamhet, sin spelplan och sedan definiera vad man behöver göra för att nå sina mål. Affärsstrategisk planering handlar om att besvara tre frågor:

Vem är vi idag?
Var vill vi vara i framtiden?
Hur tar vi oss dit?

Det innebär att göra rätt analys av nuläget och omvärlden, men också förmågan att se möjligheter. Att skapa en tydlig målbild och att upprätta en detaljerad plan som alla förstår, vad som behöver göras och hur man kommer dit.

Se våra strategi cases

Kommunikationsutmaning eller verklighetsproblem?

På Mecs har vi lång erfarenhet att utveckla olika typer av strategier. Vi har en unik metodik för att tillsammans med kunden stegvis arbeta fram starka, tydliga och detaljerade strategidokument och tydliga handlingsplaner. Strategier som skapar ökad förståelse, underlättar för organisationen och gör resan mot målet både roligare, effektivare och mer mätbar.

Vår metodik bygger på att med god självinsikt, noggrann planering och en tydlig målbild skapa sig förutsättningar att ligga i framkant och verka i takt med omvärldens utveckling. Metodiken bidrar till en stark position på marknaden och en differentiering från konkurrenterna. Genom att identifiera möjligheter och tillföra värde skapas attraktionskraft för både kunder och medarbetare.

Vi gillar inte fluffiga ”reklamiga” strategier med tjusiga ord som egentligen inte betyder något. Vi identifierar de verkliga utmaningarna, hittar lösningar som är genomförbara och som håller över tid. Med lång erfarenhet och en bredd av kompetenser är vi vana att leda förändringsresor och vi har modet att ifrågasätta gamla sanningar. Vi vet vad som krävs för att skapa tillväxt, förpacka koncerner eller ta sig an nya marknader.

Tillsammans med er tar vi sedan ut strategin, både internt och externt, i effektiv taktik. I valda kanaler säkerställer vi strategin hela vägen ut på marknaden. Vi har verktygen för uppföljning som tydligt visar uppnådda resultat.

Vi säkerställer att er investering presterar maximalt.

 

 

Affärsutveckling

Utveckla er verksamhet för ökad lönsamhet, säkerställ långsiktighet genom att stärka er position på marknaden. Med en väl genomarbetad strategi skapar vi förutsättningar för att maximera affärsmöjligheter, identifiera tillväxtmöjligheter, precisera kundbehov, lära känna omvärlden och medarbetarna för att sedan utveckla en taktik som tar strategin till verklighet.


Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategin är ert strategiska styrdokument och er övergripande plan. Den beskriver helhetsbilden av ert företaget, era strategiska prioriteringar och definierar hur ni ska nå era mål. Varumärkesstrategin beskriver även vilka ni är, vad ni gör, vad ni står för och hur ni ska uppträda för att bli framgångsrika nu och i framtiden.

Den är grunden för allt ni erbjuder, vad ni lovar era kunder och beviset hur ni gör det på ett trovärdigt sätt. En väl genomarbetad strategi maximerar nyttan av era affärs- och marknadsföringsinsatser.


Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin är förlängningen av varumärkesstrategin. Den är grunden för all kommunikation. Den ska inspirera samtidigt som den är en tydlig guide. Kommunikationsstrategin definierar målgrupper, budskap, tonaliteten i språket samt visar det grafiska uttrycket i all kommunikation.

Strategin underlättar ert kommunikationsarbete och ger riktlinjer till den kreativa processen -vad som ska göras, sägas och varför.

Resultatet blir en enhetlig och konsekvent kommunikation mot en och samma målbild.

Digital strategi

I den digitala strategin identifierar vi förutsättningar för digital tillväxt och driver effektiva tillväxtinsatser med tydliga mål. Med god insikt om verksamhetens mål och medel knyter vi ihop och skapar synergieffekter i de digitala kontaktpunkterna som finns i verksamheten med kunder och intressenter.

För att öka er konverteringsgrad och driva relevant trafik behöver ni förstå era kunders köpprocesser. Med insikter och smarta verktyg möter vi kundernas behov och maximerar er affär. Effektiva, samordnade digitala processer och relevanta kanaler bidrar till ökad kundnöjdhet, effektivitet och tillväxt.

Koncept

Ett koncept är en övergripande och bärande idé som är kreativt förpackad med argumentation, visuellt uttryck och tonalitet. Med stor variation skapar konceptet intresse och bygger relation och igenkänning över tid i alla kanaler. Ett starkt koncept fångar mottagarens uppmärksamhet, skapar intresse, väcker behov och leder till handling.

Varumärke och produktlansering är några typer av koncept.

Hållbarhetskoncept

Ett företags hållbarhetsarbete är idag en förutsättning och en naturlig del för att vinna och behålla kundernas förtroende. Det handlar om hur man som företag medvetet arbetar för att minimera sin miljö och samhällspåverkan. Hållbarhet är en naturlig del i varumärkesarbetet och konceptet beskriver transparent hur man idag arbetar och vad man i framtiden vill uppnå.Kanalstrategi

Målet för kanalstrategin är att skapa maximalt värde i valda kanaler utifrån målsättningar, målgrupp och konkurrenssituation. Med kommunikationsstrategin som utgångspunkt definierar vi behov och lösningar och ställer oss frågorna till vem, var, när och hur. En kanalstrategi beskriver även hur kanalerna samverkar för att öka resultatet av investeringarna. Allt sammanfattat i en tydlig plan, hur vi ska agera på den digitala arenan.Redaktionsråd

Med hjälp av löpande redaktionsråd lägger vi den redaktionella planen för allt löpande innehåll som hjälper, utbildar, inspirerar och skapar så mycket värde för kunderna och intressenterna som möjligt. Tillsammans med er och beroende på uppdraget gör vi förarbetet, håller i redaktionsråden, inhämtar material, producerar och följer upp. Redaktionsrådet svarar upp mot frågan- hur kan vi med hjälp av content marketing nå våra affärsmål?

Genom att förhålla oss till tema och ämne driver vi och håller ihop företagets kommunikation långsiktigt för att svara upp mot de långsiktiga affärsmålen.

Workshops

Med vår väl beprövade metodik genomför vi workshops där vi mejslar ut allt från affärsstrategi till kreativa kommunikationslösningar.

Med kreativa workshops blir utvecklingsarbetet mer inspirerande, effektivare och skapar engagemang och samförstånd i verksamheten.


Analyser om marknad och medarbetare

Se potentialen i att genomföra analyser för att inte grunda er strategi på svaga eller felaktiga antaganden om marknaden. Med analyser av ert företags omvärld, marknad, medarbetare och era kunders värderingar och beteende, skapas insikter för att optimera er affär och kommunikation.

Med ett utifrån och in perspektiv säkerställer vi att ni ligger i linje med kundernas förväntningar. Med en korrekt analys ökar möjligheterna att förbli konkurrenskraftig över tid och att överträffa sina målsättningar.

Portföljstrategi

En portföljstrategi eller varumärkeshierarki är en plan för hur ert företag väljer att organisera och arbeta med era varumärken för att skapa optimala förutsättningar.

Genom att beskriva era varumärken och dess förhållande till varandra tydliggör vi förväntningar, uspar, identitet, värderingar, målgrupper och konkurrenssituation. Därigenom säkerställs de olika varumärkespositionerna i er portfölj. En portföljstrategi stärker konkurrenskraften på marknaden och minimerar risken att företagets varumärken parasiterar på varandra.

Webbstrategi

Hemsidan är verksamhetens ansikte mot omvärlden. Den är navet och hjärtat som speglar företagets vision, varumärke och stödjer de uppsatta målen. Den agerar den ”digitala säljaren” och attrahera många olika målgrupper och intressenter med allt från försäljning till support och kundservice. Tänkarbara nya medarbetare blir inspirerade och får förtroende för företaget. Sist men inte minst ska hemsidan kopplas ihop med alla andra digitala aktiviteter för att säkerställa affärsnytta och tillväxt. För att lyckas behövs en genomtänkt strategi som gör hemsidan till ett värdeskapande verktyg.