Öresundskraft – För en bättre värld

FN:s klimatpanel kräver långtgående förändringar för att begränsa den globala uppvärmningen. På Öresundskraft har man viljan kompetensen att ställa om och gå i bräschen för utvecklingen i regionen när det kommer till hållbarhet och digitalisering.

En bärande del av den strategiska kartan är insikten om att energibolag befinner sig i en historisk omvandling. En omvandling där storskaligt och centraliserat utmanas av småskaligt och individualiserat, där fossilt ersätts med förnybart och där kundens behov och dess hållbara energianvändning står i centrum.

 

Klimatfrågan, och den digitala transformationen, skyndar på omställningen och skapar nya möjligheter. Den leder också till att nya typer av aktörer kliver in på energibolagens arena och utmanar traditionella affärslogiker och modeller.

Med den insikten startades arbetet med att ompositionera Öresundskraft, deras kultur och deras erbjudande och att gå från en energileverantör till en samhällsansvarig infrastrukturbyggare.

Med den insikten startades arbetet med att ompositionera Öresundskraft, deras kultur och deras erbjudande och gå från att vara en energileverantör till att bli en samhällsansvarig infrastrukturbyggare.

Mecs uppdrag sträcker sig från analys till strategi samt implementering internt och externt i samtliga kanaler med uppföljning och mätbarhet.

Om Öresundskraft

Öresundskraft grundades 1859 och är ett svenskt energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs kommun. Kärnverksamheten är försäljning och distribution av energi samt försäljning av bredband och servicetjänster till konsumenter och näringsidkare. 

Vårt uppdrag -från utmaning till lösning

Med digitaliseringen som huvudsaklig drivkraft har makten förskjutits till kunderna där kundens valfrihet och behov får allt större betydelse. Öresundskraft är ett marknadsorienterat bolag vars kärnkompetenser ligger i förmågan att skapa moderna och relevanta kundupplevelser. Med den nya strategin ser Öresundskraft att de både kan möta kundens förväntningar samtidigt som de får möjlighet att på ett effektivt sätt förvalta och utveckla kapitalintensiv infrastruktur.

Dagens och i ännu högre grad framtidens kunder har fragmenterade behov av energi- och kommunikationslösningar (bredbandslösningar) och det gäller oavsett segment (B2C eller B2B). I såväl B2C- som B2B-segmenten kommer det fortsatt finnas kunder vars behov ”bara” är el och värme till kunder som söker en komplett energipartner för ett helhetsåtagande avseende energianvändningen i ett stort fastighetsbestånd eller i en industri. Kunden förväntar sig också, i större utsträckning än tidigare, att kundupplevelsen är relevant och anpassad efter deras specifika behov och beteende. Kundupplevelsen ska vara sömlös, enkel och konsekvent över alla kanaler och på alla plattformar. Digitala kanaler är centrala.

I såväl B2C- som B2B-segmenten kommer det fortsatt finnas kunder vars behov sträcker sig från ”bara” behov av el och värme till kunder som söker en komplett energipartner för ett helhetsåtagande avseende energianvändningen i ett stort fastighetsbestånd eller i en industri.

Goda kundinsikter är ett av de viktigaste fundamenten för att Öresundskraft ska nå en positiv utveckling i rätt riktning. Att skaffa sig en helhetsbild över kundernas totala upplevelse gör att viktiga beslut baseras på verkliga kundbehov istället för på magkänsla. Samtidigt minskas risken för att tid och resurser läggs på något som kunderna inte efterfrågar. Konkret handlar det om ett erbjudande som skapar verkligt värde för kunderna – idag och imorgon. Men det handlar inte bara om att fråga vad kunden vill ha – man måste hela tiden ligga steget före kunden genom en djup förståelse för underliggande behov och drivkrafter.

 

 

Tillvägagångssätt

 • För att driva en omfattande utveckling och ompositionering tillsammans med Öresundskraft krävs olika resurssammansättningar beroende på uppdrag i processen. Det innebär att vi arbetar inom tre områden beroende på uppdrag. Löpande driver vistrategiska workshops för samförstånd, kunskapsöverföring och insikter.
 • Ansvara – övergripande ansvarig (strategiskt och taktiskt) för arbetsgruppen marknadsinsatser, budget och resurser.
 • Stötta – bollplank till ansvariga i strategiska och taktiska frågor.
 • Leda, koordinera och producera – resursfördelning och kvalitetssäkring.

Sammansättning av projekt och arbetsteam med utvalda kompetenser som arbetar efter nedanstående processflöde

 • Alla aktiviteter utgår från den övergripande strategin, mål och budget.
 • Tydlig brief, resursbehov och resursfördelning.
 • Samla kunskap och information, analysera och aktivera på ett systematiskt sätt.
 • Använda insikter och kunskap för att skapa kund- och affärsvärde i varje projekt.
 • Projekten ska drivas av den långsiktiga strategin och erbjudandet ska vara relevant för kunden i samtliga kanaler.
 • Påvisa mätbarhet.
 • Ständig vidareutveckling utifrån erbjudandeportfölj i förhållande till kundbehov i samförstånd med ny teknik och kundvärde.

 

Nedan följer de område som Mecs uppdrag innefattar:

 • Affärsutveckling.
 • Strategisk rådgivning.
 • Digital affärsutveckling och digital närvaro.
 • Analys: Nuläge, målgrupp och omvärld.
 • Löpande workshops med ledningsgrupp och utvalda ambassadörer/nyckelpersoner från Öresundskraft.
 • Framtagning av varumärkesstrategi, marknadskoncept, kommunikationsplattformar och kanalstrategier.
 • Framtagning av värderingsdriven erbjudandestruktur.
 • Implementering i Öresundskraft organisation.
 • PR – framtagande av informativa texter och material för publicering i media.
 • Redaktionsråd/contentplanering
 • Kanalstrategi och aktivitetsplaner.
 • Mediaköp
 • Projekt/produktionsledning.

Löpande produktion för hela kommunikationsbehovet inom områdena:

 • Grafisk design
 •  Film/foto
 • Webb/social media, mediainvestering

 • Löpande uppföljning och mätbarhet

.

.

.